عنوان

نوبت دهی ار ساعت 16 هرروز فعال میگردد.

 

وجین

    برحسب نیاز کاربران می بایست چاپ و ویرایش جدید کتب وجین شده تهیه گردیده و در مجموعه جایگزین شود. بنابراین معیار جایگزینی مواد وجین شده مبتنی بر نیاز مراجعین و اهداف مجموعه سازی کتابخانه خواهد بود.

    در راستای حفظ پویایی کتابخانه انجام عملیات سیاهه برداری و وجین مجموعه هر دو سال یکبار صورت خواهد پذیرفت. منابع کتابخانه می بایست براساس معیارهای زیر وجین گردد:

1-      ویرایش های قدیمی: در صورت عدم نیاز مراجعین به ویرایش های قدیمی کتب، می بایست آنها را از مجموعه خارج نمود.

2-      تکراری بودن منابع: نسخه های اضافی منابعی که بنا به شرایطی تهیه گردیده و در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند را می توان وجین نمود.

3-      عدم استفاده: منابعی که حداقل 2 سال پس از زمان ثبت آنها مورد استفاده مراجعین قرار نمی گیرند از مجموعه اصلی وجین و منابع مفیدتر جایگزین آنها خواهد شد.

4-      معیوب بودن: منابع آسیب دیده و ناقص از مجموعه خارج گردیده و در صورتی که از منابع مورد درخواست باشد می بایست نسخه های جدید آنرا جایگزین نمود.

5-      عدم ارتباط موضوعی: مجموعه کتبی که از تناسب و ارتباط موضوعی لازم برخوردار نمی باشد را می توان از کتابخانه  دانشکده وجین نمود و با رعایت دامنه موضوعی کتابخانه همکار به این مجموعه اضافه نمود.

6-      عدم اعتبار علمی: منابع علمی که به مرور اعتبار خود را از دست داده اند در صورت عدم استفاده می توان آنها را وجین نمود.

    در خصوص نشریات ادواری علاوه بر رعایت موارد ذکر شده فوق، شماره هایی که به صورت تک نسخه ای و یا اهدایی ارسال شده اند و از نظر زمانی قدیمی بوده و در حال حاضر شماره های جدید آنها به کتابخانه ارسال نمی شوند می بایست از مجموعه وجین گردند.

 اهداء

    منابعی که به کتابخانه اهداء می شوند جزو اموال و منابع کتابخانه به شمار می آیند و اهدا کننده 
نمی تواند هیچگونه شرط یا محدودیتی را در حین اهداء منابع به کتابخانه تحمیل نماید. همچنین کتابخانه می تواند موادی را که برای مجموعه لازم و مفید نیست نپذیرد و یا از مجموعه کتابخانه خارج و وجین نماید. همچنین کتابخانه صرفاً آن دسته از مواد اهدایی را می پذیرد که به وضوح در چارچوب خط مشی انتخاب و مجموعه سازی کتابخانه باشد.

        

 نشریات

    به طورکلی رشد روزافزون حجم مجلات علمي از يكسو و محدوديت هاي مالي و افزايش حق اشتراك مجلات از سوي ديگر موجب شده است تا خريد نشريات را به سمت تهیه نسخه الکترونیکی آنها سوق بدهد. لذا تهیه و سفارش نشریات لاتین به منظور صرفه جويي در هزينه هاي كلي سفارش و دريافت مجلات، در دانشگاه علوم پزشكي همدان به صورت متمركز بوده و كليه امور مربوط به آن زير نظر دفتر امور کتابخانه های دانشگاه واقع در معاونت پژوهشی انجام مي پذيرد.

    کتابخانه با فراهم آوردن مجموعه ای از نشریات تخصصی و معتبر می کوشد تا اطلاعات علمی روز را در اختیار کاربران خود قرار داده و بطور سنجیده فضایی مناسب جهت پژوهش و تحقیق برای جامعه استفاده کنندگان فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه نمایه های موضوعی از نشریات تخصصی خود می بایست بستری مناسب برای فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی کاربران ایجاد نماید.کتابخانه تلاش می نماید با تهیه مواد الکترونیکی در زمینه نشریات تخصصی،  امکان سرویس دهی مناسب، سهولت دسترسی و توسعه این منابع را برای کاربران فراهم آورد.