«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

دکتر امیرحسین یزدی

عضو هیئت علمی گروه قلب

نشانی پست الکترونیک:   a.h.yazdi89@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی

دکتر زهرا شقاقی

عضو هیئت علمی گروه داروسازی هسته ای

نشانی پست الکترونیک:        :  z.shaghaghi90@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مریم الوندی

 عضو هیئت علمی گروه پزشکی هسته ای

نشانی پست الکترونیک:   maryamalvandi@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی

دکتر فرناز فریبا

 عضو هیئت علمی گروه قلب

نشانی پست الکترونیک:   Farnaz.fariba@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی

دکتر کیانوش حسینی

 عضو هیئت علمی گروه قلب

نشانی پست الکترونیک:   k.hoseini86@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر بابک منافی

 عضو هیئت علمی گروه جراحی قلب

نشانی پست الکترونیک:   manafi@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

دکتر محمدعلی سیف ربیعی

 عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی

نشانی پست الکترونیک:   Seifrabie@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر علیرضا منصف اصفهانی

عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سید کمال الدین هاده ئی

عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی

نشانی پست الکترونیک:  km.hadei@gmail.com

لینک سامانه علم سنجی

 

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام