«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

ترک سیگار در دوران کرونا

 

تجربه بحران COVID-19 جدید و اضطراب آور به نظر می رسد و ایجاد تغییرات رفتاری بزرگ، مانند ترک سیگار مشکل می باشد.

اما باید توجه داشت که استعمال دخانیات و در معرض دود دخانیات بودنف از عوامل خطر عفونت های حاد تنفسی شناخته شده است.

در حال حاضر مطالعات مختلف در حال بررسی شواهد در مورد ارتباط استعمال دخانیات و COVID-19 می باشند.

جدیدترین بررسی ها در مطالعات نشان می دهدافرادی که از قبل مصرف سیگار را داشته اند در مقایسه با افراد غیرسیگاری خطر ابتلا به بیماری شدیتر و مرگ و میر بیشتر در زمان بستری بر اثر COVID-19 را دارند.

سیگار کشیدن خطر بیماری های قلبی عروقی، سرطان ریه، .... که خود از عوامل خطر بیماری شدیدتر در ابتلا به COVID-19 می باشند افزایش می دهد.

در عین حال سازمان جهانی بهداشت (WHO) از مردم می خواهد که از مصرف دخانیات در دوران فعلی ویروس کرونا، خودداری کنند. تا خطرات احتمالی در این زمینه را جهت خود و اطرافیان کاهش دهند.

در سیگار کشیدن، سیگار و انگشتان آلوده در تماس با لب ها می تواند احتمال انتقال ویروس را افزایش دهد. همین طور در مصرف قلیان استفاده از شیشه و شلنگ اشتراکی می تواند انتقال ویروس را در محیط های عمومی تسهیل کند.

مواردی مانند مصرف سیگارهای الکترونیک، به دلیل اینکه عمل سیگار کشیدن را تقلید می کنند و سلامت استفاده از آنها در پاندمی اخیر مشخص نیست، توصیه نمی شوند.

افراد می توانند خودشان به تنهایی جهت ترک سیگار اقدام نمایند. اما با حضور یک برنامه ساختارمند، تعداد افرادی که سیگار کشیدن را با موفقیت ترک می کنند افزایش می یابد.

شواهد نشان می دهد که جهت ترک سیگار ترکیبی از "حمایت های رفتاری" و "داروهای ترک سیگار" بهترین شانش موفقیت را دارند.

هرچند اثرات ترک سیگار در بهبود عملکرد ریه ها ممکن است نیاز به گذشت ماه ها زمان داشته باشد، اما ترک سیگار در مدتی کوتاه منجر به کاهش واکنش های التهابی در بدن و در نهایت بهبود حرکات مژگ های پاک کننده ریه خواهد شد که می تواند به بهبود عملکرد ریه کمک نماید، به همین دلیل توصیه می کنیم که این فرصت در بحران کرونا را برای ترک سیگار از دست ندهید.

References:

1.Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T, Combined pharmacotherapy and behavioral interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016; (3): CD008286. https://doi.org/101002/14651858.CD008286.pub3

2.World Health Organization. Tobacco Free initiative:Tobacco and waterpipe use increases the risk of suffering from COVID-19. www.emro.who.int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increased-risk-of-covid-19-infection.html (accessed 19 March 2020).

3. Center for Disease Control and Prevention. Health effects of Secondhand smoke, 27 February 2020. www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects

4. Simon D, Shahab L, Brown J, Perski O. (2020). The association of smoking status with SARS-coV-2 infection, hospitalization and mortality from COVID-19: A livind rapid evidence review. (Version 5).Qeios. https://doi.org/10.32388/UJR2AW

 

 

 

چگونه در برابر وسوسه مصرف سیگار مقاومت کنیم؟

 

سـه راه کلیـدی وجـود دارد کـه بـا وسوسـه و میلمـان بـه کشـیدن سـیگارمقابله کنیم:

1-از قبل فکرکردن
2-آمادگی برای وسوسه
3-مقابله با وسوسه

از قبل فکر کردن

بیشتــر افــرادی کــه تــازه ســیگار را تــرک کردهانــد در شرایطــی هســتند کــهعدم مصرف سیگار برایشـان سـخت اسـت(مثـال: قبـل از رفـتن بـه عروسـی بـه خودتـان بگوییـد کـه پذیرایـی ممکـن اسـت شـما را بـرای کشـیدن سـیگار وسوسـه کنـد. یـا اگـر بـرای شـما اتفـاق تنش زایــی رخ دهــد ممکــن اســت تمایــل بــه ســیگارداشـته باشـید).

آمادگی برای وسوسه

از قبــل فکرکــردن فقــط بخشــی از شرایــط اســت. شــما نیــاز داریــد کــه بــرایمقابلــه بــا آن آمــاده شــوید. اگــر شــما آنچــه را کــه فکــر میکنیــد انجــام دهیــد،در زمـان ایجـاد آن شرایـط انگیـزه داریـد. آیـا شـما قـادر هسـتید کـه از آن شرایـطاجتنـاب کنیـد؟ آیـا شـما میتوانیـد تـا زمانـی کـه انگیزههـا بگذرنـد مثلا شـکلاتی بـرایخــوردن یــا آدامــسی در دهان داشــته باشــید؟ در آن شرایــط، چــه کســی بــه شــماکمـک میکنـد تـا از آن رد شـوید؟ بـه خودتـان چـه چیـزی میگوییـد؟ اگـر شـمابـه ایـن چیزهـا از پیـش فکـر کنیـد، احتـمالا از بیشـتر آنـان در زمـان وقـوع اسـتفاده میکنیــد.

مقابله با وسوسه

دو کار می توانید انجام دهید:

1-مهارت های مقابله ای رفتاری

2-مهارت های مقابله ای ذهنی

 

1-مهارتهــای مقابلــه ای رفتــاری کارهایــی هســتند کــه شــما میتوانیــد انجــامدهیــد. در اینجــا، لیســتی ارائــه میشــود:

-    دوری کردن ازشرایط

-     زنگ زدن به دوستی که گوش می کندوصحبت کردن بااو

-     ورزش کردن

-     نفس عمیق کشیدن

-    نوشیدن آب

-     خوردن یا جویدن برخی چیزها (آدامس، شکلات، سبزیجات)

-     انجام ورزش های آرامش بخش

-     خود را سرگرم کردن (بازی، دوختن، نوشتن)

-  دوش گرفتن

-    گذراندن وقت با فردی غیر سیگاری

-      کار دیگری انجام دادن (خواندن،نوشتن یاگوش دادن به موسیقی)


2-مهارتهـای مقابله ایذهنـی مـواردی هسـتندکـه شـمابـه خودتـان می گوییـد. دراینجــا ، لیســتی ارائــه میشــود:

-    به یادآوردن دلایلی که سیگار را ترک کردید.

-    فکـر کـردن بـه مدتـی کـه سـیگار نکشـیدهاید. شـما نمیخواهیـد هرگـزدوبـاره شروع کنیـد.

-     فکــر کــردن بــه اینکــه چگونــه در گذشــته ایــن شرایــط را بــدون ســیگارپشــت سرگذاشــتید.

-    تـلـاش بــرای دوری کــردن ازشرایطــی کــه باعــث میشــودالآن ســیگاربخواهیــد.

-      موج سـواری بـرروی انگیـزه. تصـورکنیـدکـه انگیـزه ماننـدموجـی اسـتکـه میشـکند. تصـور کنیـد کـه شـماموج سـواری بـرروی مـوج انگیـزه هسـتید و بـه زمیـن نمی افتیـدیـاازبیـن نمی رویـد.

-     فکر کنید که سلامتی شما آنقدر مهم است که سیگار را ترک کردید.

-     به خودتان بگویید که سیگارکشیدن تنهاگزینه نیست.

شـما ممکـن اسـت برخـی از ایـن مهارتهـای مقابلـه را بیشـتر از مـوارد دیگـردوسـت داشـته باشـید. در واقـع، تـا زمانـی کـه شـما بـرای غلبـه بـر تمایلتـان بـه سیگارکشــیدن از مهارتهــای مقابلــهای اســتفاده میکنیــد، مهــم نیســت کــه ازکـدام مهـارت بیشتـر اسـتفاده میکنیـد. اما در کل بهتـراسـت شـما هـم از مهارتهـای مقابلـۀرفتـاریوهـمذهنـیبـرایرفـعانگیزهتـاناســتفاده کنیــد.

Reference:

1-چگونه در برابر وسوسه و میل به کشیدن سیگارمقاومت کنیم؟ (کتابچه سومراهنماییبرای رهایی همیشگی ازسیگار )وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری/ دفترمشاوره وسلامت معاونت دانشجویی/ مرکـز مشــاوره دانشـگاه تهران. چاپ اول/ 1396

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام