«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

زمینه ارایه مشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

زمان حضور در بیمارستان

 

مشاوره الکترونیکی

مشاورآمار زیستی

دکتر رویا نجفی وثوق

دکتری تخصصی((PhD آمار زیستی

دو روز در هفته

roya.najafivosough@gmail.com

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر فاطمه شهبازی

دکتری تخصصی ((PhD اپیدمیولوژی

دو روز در هفته

shahbazif2017@gmail.com

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر بهروز کارخانه ای

دکتری تخصصی پزشکی بیهوشی

دو روز در هفته

 

مشاور زبان انگلیسی

دکتر سیده زهرا اصغری

دکتری تخصصی (PhD) زبان شناسی همگانی

دو روز در هفته

asghari222ir@yahoo.com

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

(متخصص رشته‌هایی مانند تجهیزات پزشکی و فناوریهای نوین در علوم پزشکی)

دکتر مهدی عزیزی

 

دکتر زهرا شقاقی

دکتری تخصصی (PhD) نانو فناوری پزشکی

 

دکترای تخصصی داروسازی / داروسازی هسته‌ای

دو روز در هفته

 

همه روزه

Mehdi.azizi6815@gmail.com

 

z.shaghaghi90@yahoo.com

مشاور امور کامپیوتری

مشاور سابمیت مقاله و پیگیری چاپ آن

دکتر میثم جهانی

 

دکتر زهرا شقاقی

دکتری تخصصی(PhD) نرم افزار

دکترای تخصصی داروسازی / داروسازی هسته‌ای

دو روز در هفته

 

همه روزه

m.jahani@umsha.ac.ir

 

z.shaghaghi90@yahoo.com

 

 

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام