«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

پایان نامه های سال 1401

 

1          ارزیابی آگاهی و نگرش کادر درمان به کد آهسته از منظر اخلاق پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1402            پایان نامه مرجان لشگری      1401/12/16 - 1402/01/24        

 

2          بررسی ارتباط پراکندگی توزیع گلبولهای قرمز (RDW) در بیماران باو بدون ترمبوز استنت همراه با سکته حاد قلبی با بالا رفتن قطعه ST و سابقه PCI: مطالعه مورد ـ شاهدی        پایان نامه آزاده مزینی منفرد   1401/11/25 - 1401/12/24        

 

3          ارتباط بین سطح سرمی HbA1c و پدیده noreflow/slowflow در بیماران دیابتی با سکته حاد قلبی با بالا رفتن قطعه ST تحت آنژیوپلاستی اولیه   پایان نامه آزاده مزینی منفرد   1401/11/25 - 1401/12/24        

 

4          بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای اوسیتئوپوروز در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهری همدان در سال 1401-1402            پایان نامه نسرین جیریائی شراهی         1401/12/14 - 1401/12/16        

 

5          بررسی فراوانی یافته های الکتروکاردیوگرافیک پیش بینی کننده بروز فیبریلاسیون دهلیزی جدید در بیماران با سکته ایسکمیک مغزی در سال های 1399-1402 در بیمارستان بعثت شهر همدان            پایان نامه محمد مهدی منجم    1401/12/14 - 1401/12/16        

 

6          بررسی ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان پزشکی همدان در سال 1401 - 1402      پایان نامه نسرین جیریائی شراهی            1401/12/08 - 1401/12/13        

 

7          بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان سال 1402         پایان نامه امراله شریفی            1401/12/09 - 1401/12/10        

 

8          بررسی فراوانی عوامل خطر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بیمارستان قلب بیمارستان فرشچیان در سال 1399    پایان نامه امیرحسین یزدی     1401/12/01 - 1401/12/01        

 

9          ارزیابی خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان در سال 1401: یک مطالعه مقطعی           پایان نامه نکیسا خوانساری     1401/11/22 - 1401/11/22        

 

10        بررسی مقایسه ای تاثیر پاندمی کووید_19 بر خدمات و مراقبت پرفشاری خون در مراکز خدمات سلامت شهرستان همدان در دوران پاندمی و قبل از آن(1400-1398)   پایان نامه فرزانه اثنی عشری 1401/11/03 - 1401/11/18        

 

11        بررسی و ارزیابی میزان دوز دریافتی توسط چشم و تیرویید کارکنان بخش پزشکی هسته ای بیمارستان فرشچیان همدان    پایان نامه حسین خسروی  1401/10/18 - 1401/11/11        

 

12        بررسی میزان رعایت کد های اخلاقی پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1402         پایان نامه       بهروز کارخانه ای  1401/11/09 - 1401/11/10        

 

13        تعیین میزان آگاهی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد دستورالعمل استاد مشاور و فرایند مشاوره و ارجاع دانشجویان به کمیته دانشجویان آسیب پذیر در سال 1401        پایان نامه آذر پیردهقان         1401/10/27 - 1401/10/27        

 

14        غربالگری اختلال افسردگی اساسی در دانشجویان روزانه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1402 - 1401            پایان نامه نسرین جیریائی شراهی         1401/09/23 - 1401/09/29        

 

15        مقایسه تغییرات فشار خون در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون و ایسکمی قلبی تحت جراحی قلب باز در زمان القا بیهوشی با داروهای میدازولام، پروپوفل و اتومیدات در بیمارستان فرشچیان قلب در سال 1401 – 1402        پایان نامه سیداحمدرضا سلیم بهرامی     1401/09/16 - 1401/09/29     

 

16        بررسی فراوانی نارسایی بطن راست در بیماران Covid-19 در سال 1400-1399 در بیمارستان فرشچیان همدان          پایان نامه نکیسا خوانساری            1401/09/06 - 1401/09/06        

 

17        امکان سنجی استقرار سیستم تله مدیسین(دورا پزشکی) در مراکز اموزشی درمانی همدان     پایان نامه حمید بورقی          1401/08/28 - 1401/08/28     

 

 

18        بررسی ویژگی های استاد توانمند از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان طی سالهای 1401-1402        پایان نامه نسرین جیریائی شراهی    1401/08/16 - 1401/08/21        

 

19        بررسی وضعیت تاب آوری تحصیلی در دوران پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی در دانشکده پزشکی دانشگاه ابن سینا همدان در سال 1401          پایان نامه آذر پیردهقان         1401/08/01 - 1401/08/03        

           

 20       بررسی فراوانی اختلال اضطرابی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان فرشچیان همدان در سال 1401-1402       پایان نامه نسرین جیریائی شراهی         1401/06/30 - 1401/07/06        

 

21        بررسی تاثیر عوامل روانی-اجتماعی بر استفاده از ماسک صورت در دوران پاندمی کووید-19 در بیمارستانهای دانشگاهی شهر همدان در سال 1401          پایان نامه بهروز کارخانه ای  1401/06/31 - 1401/06/31        

 

22        بررسی نظرات و میزان رضایت دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به توانمندی های حرفه ای خویش و ارزش کاربردی موضوعات تدریس شده در سال 1401    پایان نامه فرزانه اثنی عشری 1401/06/19 - 1401/06/21        

 

23        بررسی کیفیت آموزش بالینی و رضایت از رشته ی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401 - 1402    پایان نامه نسرین جیریائی شراهی         1401/06/09 - 1401/06/17        

 

 

24        بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای اوسیتئوپوروز در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهری همدان در سال 1401-1402            پایان نامه نسرین جیریائی شراهی         1401/04/30 - 1401/06/07        

 

25        ارزیابی خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان در سال 1401: یک مطالعه مقطعی           پایان نامه نکیسا خوانساری     1401/05/31 - 1401/06/07        

 

26        بررسی مقایسه ای تاثیر پاندمی کووید_19 بر خدمات و مراقبت پرفشاری خون در مراکز خدمات سلامت شهرستان همدان در دوران پاندمی و قبل از آن(1400-1398)   پایان نامه فرزانه اثنی عشری 1401/04/28 - 1401/05/23        

 

27        بررسی و ارزیابی میزان دوز دریافتی توسط چشم و تیرویید کارکنان بخش پزشکی هسته ای بیمارستان فرشچیان همدان    پایان نامه حسین خسروی  1401/03/02 - 1401/04/20        

 

28        بررسی فراوانی آمبولی ریه و تظاهرات بالینی آن در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان فرشچیان قلب از سال 1398 تا 1400    پایان نامه محمد مهدی منجم    1401/04/08 - 1401/04/09        

 

29        بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انواع واکسن های کووید 19در پزشکان و پرستاران واکسینه شده درهمدان درسال 1400   پایان نامه       فرزانه اثنی عشری 1401/04/01 - 1401/04/02        

 

30        بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ در افراد واکسینه شده علیه کووید19 در سال1400 در استان همدان            پایان نامه یونس محمدی            1401/03/28 - 1401/03/28        

 

31        بررسی سطح آگاهی دانشجویان پزشکی ورودی 95 و دستیاران رادیولوژی و رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان از ماهیت پرتوهای یونساز و اصول پایه حفاظت پرتوی در بخش های تصویر برداری و رادیوتراپی  پایان نامه وحیده نظری         1401/03/18 - 1401/03/19           

 

32        بررسی فراوانی مرگ و میر و عوارض داخل بیمارستانی عمل بای پس گرافت عروق کرونر در بیماران بستری در بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال 1398           پایان نامه فرناز فریبا           1401/03/18 - 1401/03/18        

 

33        بررسی فراوانی انواع مختلف سبک های یادگیری در دانشجویان مقاطع مختلف رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400-1401    پایان نامه الهام خانلرزاده       1401/03/08 - 1401/03/09        

 

34        بررسی میزان تمایل و علل به مهاجرت در کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان در سال 1401         پایان نامه بهروز کارخانه ای           1401/03/06 - 1401/03/07        

 

35        تعیین ارزش دیاگنوستیک اسکن پرفیوژن قلب به روش گیت اسپکت در تشخیص زودرس اختلالات دیاستولیک و کاردیومیوپاتی ناشی از ان در بیماران دیابتی بدون سابقه بیماری کاردیوواسکولار.مطالعه مقایسه ای با یافته های اکو کاردیوگرافی    پایان نامه ریحانه احمدی       1401/02/19 - 1401/02/24     

 

36        بررسی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401            پایان نامه آذر پیردهقان            1401/02/11 - 1401/02/11        

 

37        بررسی ارتباط میزان فاکتورهای التهابی و پارامترهای CBC.diff با ابتلا به بیماری عروق کرونری و شدت آن در مردان زیر 55 سال و زنان زیر 65 سال آنژیوگرافی شده به صورت الکتیو در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان در سال 1400           پایان نامه محمد مهدی منجم            1401/02/04 - 1401/02/10        

 

38        بررسی میزان آگاهی بیماران بستری از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401    پایان نامه بهروز کارخانه ای  1401/02/04 - 1401/02/05        

           

 

39        بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش نسبت به اهدای عضو در دانشجویان دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی همدان در سال 1401    پایان نامه       افشین فرهانچی      1401/02/03 - 1401/02/04        

 

40        بررسی عدم انطباق بین یافته های CT-Scan قفسه سینه و RT-PCR در بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان قلب فرشچیان در سال 1400-1399       پایان نامه علیرضا راستگوی حقی        1401/01/30 - 1401/01/30        

 

41        بررسی مقایسه ای دانش و نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به درس مجازی طب سنتی و میزان رضایتمندی از ارائه این درس در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1401       پایان نامه اعظم معیاری        1401/01/29 - 1401/01/30        

 

42        بررسی اثر بخشی بسته های آموزشی مجازی بر میزان نحوه صحیح اندازه گیری فشارخون توسط دانشجویان پزشکی       پایان نامه سید کیانوش حسینی      1401/01/27 - 1401/01/27        

 

43        ارزیابی استانداردهای ارتقای سلامت مراکز مراقبت بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان پایان نامه طالب خداویسی            1401/01/22 - 1401/01/23        

 

44        بررسی کیفیت زندگی حرفه ای کادر درمان در زمان شیوع کووید 19 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان در سال 1401    پایان نامه بهروز کارخانه ای  1401/01/17 - 1401/01/17
 
 

ردیف

عنوان

نام استاد راهنما

نام دانشجو

تاریخ برگزاری

1

ارزیابی نگرش بیماران و همراهان بیمار به حرفه ای گری پزشکان در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1402

سید نادر عقیلیان

 مهدی طریقی تابش

15/1/1402

2

ارزیابی آگاهی و نگرش کادر درمان به کد آهسته از منظر اخلاق پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1402

مرجان لشگری

سعید زمانلو

15/1/1402

3

بررسی عوامل مرتبط با انجام رفتارهای پیشگیری کننده از صدمات ناشی از نیدل استیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی

محمدعلی سیف ربیعی

محسن جعفری منصوریان

10/2/1402

4

بررسی ارزش پروگنوستیک اسکن قلب به روش گیت اسپکت در گزارش ایسکمی خفیف و مقایسه ان با گزارش نرمال در بیماران دیابتی بدون سابقه بیماری قلبی

ریحانه احمدی

هژیر پیروتی

10/2/1402

5

عنوان بررسی ارتباط بین سطح اسید اوریک خون و بروز تنگی مجدد در استنت در بیماران بستری شده در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان در سال 1401

آزاده مزینی منفرد

بهزاد بهره بر

10/2/1402

6

عنوان بررسی نگرش جمعیت بالای 30 سال مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت و بیمارستانهای دولتی شهرهمدان درخصوص خدمات طب پیشگیری مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیرواگیر (ایراپن) در سال 1402-1401

محمدعلی سیف ربیعی

مهدی چگنی نژاد

10/2/1402

7

با   ارزیابی محیط آموزشی براساس مدل DREEM از دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1402

محمدعلی سیف ربیعی

سارا علیپور

10/2/1402

8

بررسی مراعات جنبه های اخلاقی در بستگان بیماران بستری در بخش ویژه بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی همدان در سال1402

مرجان لشگری

تندیس زهری

8/3/1402

9

بررسی ارتباط هوش معنوی و صلاحیت بالینی دردانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1402

مرجان لشگری

پوریا معطی

8/3/1402

10

بررسی ارتباط بین سطح اسید اوریک خون  با  بروز آریتمی بطنی بعد از آنژیوپلاستی اولیه در بیماران با STEMI بستری شده در بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال  1401

بهشاد نقش تبریزی

شکیبا ملکی

4/4/1402

11

بررسی ارتباط مصرف تنباکو با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1403

زهرا صنائی

زهرا نامداری

9/7/1402

12

ارتباط pumb Time در جراحی قلب باز با میزان افسردگی و اضطراب در هفته اول بعد جراحی در سال 1402 در بیماران بعد از CABG

بابک منافی

شقایق مقتدری

9/7/1402

13

پیش بینی بستری مجدد سی روزه در بیماران با نارسایی قلبی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

امیرحسین یزدی

امیرحسین شاکرمی

9/7/1402

14

مقایسه CT derived Fractional Flow Reserve محاسبه شده به دو روش Computational Fluid Dynamics و Machine Learning در بیماری‌های عروق کرونری

مهدی مرادی

روزبه نریمانی جاوید

6/8/1402

15

ضرورت تبیین، بررسی و تحلیل فرم شناسی کار فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر تحقق امر سلامت معنوی میان دانشجویان

سید محمد معصومی

حامد بختیاری

6/8/1402

16

ارزیابی اثرات دیمینازین بر تغییرات پروفایل لیپیدی، قند خون و مارکرهای آسیب قلبی در موش های صحرایی نر  سالخورده القا شده با د-گالاکتوز

فاطمه رمضانی علی اکبری 

علی محمدی

12/9/1402

17

ارزیابی اثرات اسید گالیک توام با ورزش بر تغییرات پروفایل لیپیدی، قند خون و مارکرهای آسیب قلبی (لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز) در موش های صحرایی نر  سالخورده القا شده با د-گالاکتوز 

فاطمه رمضانی علی اکبری 

هانیه گوهری

12/9/1402

18

بررسی فراوانی آنومالی های مادرزادی وریدهای پولمونری در بیماران مراجعه کننده به بخش سی تی آنژیوگرافی بیمارستان فرشچیان همدان از سال 1396 تا 1402

سید کمال الدین هادئی

محمد محمدی

2/10/1402

19

تبیین تجربیات زیسته متخصصین بیهوشی در هنگام مواجه با بیماران نیازمند به مراقبت های پایان حیات: یک مطالعه پدیدارشناختی

سید نادر عقیلیان

دلارام آرایی

2/10/1402

20

علت تاخیر در توتال ایسکمیک تایم بیشتر از 120 دقیقه در بیماران مراجعه کننده با st-elevation myocardial infarction در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان طی سال های 1400   1402

آزاده مزینی  منفرد

محمد الشموسی

2/10/1402

21

بررسی فراونی علل بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن در بیمارستان قلب فرشچیان شهرستان همدان در سال 1402

آزاده مزینی  منفرد

حسن الشموسی

2/10/1402

22

مقایسه تاثیر داروی ایوابرادین(Ivabradine) با داروی متوپرولول در کاهش ضربان قلب در بیماران کاندید سی تی آنژیوگرافی کرونری مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال 1402

سید کمال الدین هادئی

محمدفاضل موسوی

2/11/1402

23

مقایسه تاثیر داروی بیزوپرولول با داروی متوپرولول در کاهش ضربان قلب در بیماران کاندید سی تی آنژیوگرافی کرونری مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال 1402

فرناز فریبا

محمدجواد کاکاوند

2/11/1402

24

بررسی تاثیر داروی امپاگلیفلوزین(EMPAGLIFLOZIN) بر روی بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ مراجعه کننده به بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال 1401

فرناز فریبا

سینا اوسطی

5/12/1402

25

ارزیابی نتایج اسکن های DMSA انجام شده در کودکان مبتلا به عفونت ادراری ارجاع شده به کلینیک پزشک هسته ای امید شهر همدان در سال 1402

مریم الوندی

امیرعلی علیمرادی

5/12/1402

26

تعیین اثر روغن زیتون از طریق بررسی بیان ژن Nrf2 در هایپرتروفی قلبی در رت های نر پیر القا شده توسط D-گالاکتوز

فاطمه رمضانی علی اکبر

کوثر آرمین

5/12/1402

27

ارزیابی اثرات لوزارتان بر تغییرات پروفایل لیپیدی، قند خون و مارکرهای آسیب قلبی در موش های صحرایی نر سالخورده القا شده با د-گالاکتوز

فاطمه رمضانی علی اکبر

امیرحسین شمسی

5/12/1402

28

بررسی ویژگی های دموگرافیک، بالینی، آزمایشگاهی و پیامد درمان در بیماران قلبی مبتلا به بیماری طی پاندمی COVID-19 در شهر همدان

مهدی مرادی

محمد سیاوشی

5/12/1402

29

بررسی تغییرات دفورمیشن بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت بعد از عمل تعویض دریچه: یک مطالعه مقطعی در بیمارستان تخصصی قلب و عروق فرشچیان شهر همدان در فاصله سال‌های 1400 تا 1402

نکیسا خوانساری

پیمان کاکاوند

16/1/1403

30

بررسی انواع شیوه های مقابله با استرس و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1402-1403

الهام خانلرزاده

حسین روزبهانی

16/1/1403

31

بررسی تاثیر درمان با Evolocumab بر سطح لیپوپروتئین ها در بیماران مبتلا به بیماری های آترواسکلروتیک قلبی عروقی مقاوم به درمان با داروهای آنتی لیپید با سطح بالای LDL-C

سید کیانوش حسینی

نگین وجدانی نوذر

3/2/1403

32

بررسی میزان شیوع سابقه خانوادگی مثبت در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان همدان طی سال های 1398- 1402

مریم الوندی

میترا احمدی

3/2/1403

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام