«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

وابستگی سازمانی مستقل برای واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

 

وابستگی سازمانی مستقل برای واحد توسعه تحقیقات بالینی؛

فارسی: واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قلب فرشچیان ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

English: Clinical Research Development Unit Farshchian Heart Center، Hamadan University Medical Science ، Hamadan ، Iran

وابستگی سازمانی دوگانه واحد توسعه تحقیقات بالینی و گروه های آموزشی؛

فارسی: واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قلب فرشچیان ، گروه قلب ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

English: Clinical Research Development Unit Farshchian Heart Center، Department of Cardiology ، School of Medicine ، Hamadan University Medical Science

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام