«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

ردیف

زمینه ارایه مشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاورآمار زیستی

دکتر رویا نجفی وثوق

آمار زیستی

دکتری تخصصی ((PhD

معاونت تحقیقات و فناوری

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر فاطمه شهبازی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی ((PhD

دانشکده بهداشت

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر بهروز کارخانه ای

پزشکی بیهوشی

 

دکتری تخصصی

دانشکده پزشکی

بیمارستان بعثت

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر سیده زهرا اصغری

زبان شناسی همگانی

دکتری تخصصی (PhD)

دانشکده پزشکی

5

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

(متخصص رشته‌هایی مانند تجهیزات پزشکی و فناوریهای نوین در علوم پزشکی)

دکتر مهدی عزیزی

 

دکتر زهرا شقاقی

نانو فناوری پزشکی

 

داروسازی / داروسازی هسته‌ای

دکتری تخصصی (PhD)

 

 

 دکترای تخصصی

واحد فناوری های نوین مهندسی بافت

 

بیمارستان قلب فرشچیان

6

مشاور امور کامپیوتری

مشاور سابمیت مقاله و پیگیری چاپ آن

دکتر میثم جهانی

 

دکتر زهرا شقاقی

نرم افزار

 

داروسازی / داروسازی هسته‌ای

دکتری تخصصی (PhD)

 

دکترای تخصصی

بیمارستان قلب فرشچیان

 

بیمارستان قلب فرشچیان

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام