«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

معاون پژوهشی مرکز

دکتر زهرا شقاقی

عضو هیئت علمی گروه داروسازی هسته ای

لینک سامانه علم سنجی

CV

نشانی پست الکترونیک:  z.shaghaghi90@yahoo.com

 

شماره تماس: 38381738 - 081

آدرس: همدان - بلوار شهید فهمیده –بیمارستان قلب فرشچیان–مرکز تحقیقات قلب

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام