«مهار تورم ، رشد تولید»

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

وابستگی سازمانی(Affiliation) فارسی مرکز:

مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

 

وابستگی سازمانی(Affiliation) انگلیسی مرکز:

 

Cardiovascular Research Center, Hamadan University Of Medical Science, Hamadan,Iran

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام